ေရရွည္အက်ိဳး ေထာက္႐ႈမႈ အစီရင္ခံစာ

Fujifilm Holdings သည္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအား Fujifilm လုပ္ငန္းစု၏ လူမႈဘဝ တာဝန္ယူမႈ (CSR) လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း အသိေပးရန္ ေရရွည္အက်ိဳး ေထာက္ရႈမႈ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ေဝပါသည္။