ဂရပ္ဖစ္ စနစ္မ်ား

 

Fujifilm သည္ အလုပ္တြင္က်ယ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးေသာ အားထားရၿပီး လြယ္ကူသက္သာသည့္ စနစ္မ်ား ေပးစြမ္းရာတြင္ ဦးေဆာင္ေနျခင္းျဖင့္ ကမၻာအဝွမ္းမွ ဂရပ္ဖစ္ ပညာရွင္မ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။

ထုတ္ကုန္မ်ား

နည္းပညာ