ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား

Fujifilm သည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရာဂါရွာေဖြမႈဆိုင္ရာ ပုံရိပ္ဖမ္းယူမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ စနစ္မ်ားတြင္ ေရွ႕ေဆာင္ဦးရြက္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားက အတည္ျပဳၿပီးေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားသည္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားအား ပိုမို ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အျမဲ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေနပါသည္။

Solutions

Products

မွတ္ခ်က္

  • ထုတ္ကုန္မ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုံသ႑ာန္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။
  • ထုတ္ကုန္ေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည့္ ဘာသာစကားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ကြဲျပားပါသည္။
  • ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ၎တို႔အား ေဈးကြက္တင္ရာ ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ေဒသ၏ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါသည္။

Topics