ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား | Fujifilm Myanmar


ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား

Fujifilm သည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေရာဂါရွာေဖြမႈဆိုင္ရာ ပုံရိပ္ဖမ္းယူမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ စနစ္မ်ားတြင္ ေရွ႕ေဆာင္ဦးရြက္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားက အတည္ျပဳၿပီးေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားသည္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားအား ပိုမို ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အျမဲ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေနပါသည္။

Solutions

Products

မွတ္ခ်က္

  • ထုတ္ကုန္မ်ား၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုံသ႑ာန္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။
  • ထုတ္ကုန္ေပၚတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည့္ ဘာသာစကားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ကြဲျပားပါသည္။
  • ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ၎တို႔အား ေဈးကြက္တင္ရာ ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ေဒသ၏ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါသည္။

Topics