ဓာတ္ပုံကူးေဆးမႈ ထုတ္ကုန္မ်ား

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီနီလဘ္မ်ားႏွင့္ အျခား လက္လီ ဓာတ္ပုံကူး စနစ္မ်ားက သင့္ ဓာတ္ပုံလွလွမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းပညာျဖင့္ ကူးယူေပးပါသည္။ Fujifilm ၏ သီးသန္႔မူပိုင္ Image IntelligenceTM က သင္ လိုခ်င္သည့္အတိုင္း ဓာတ္ပုံမ်ား ထြက္ေပၚလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

Printers