ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာမ်ား

ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာသုံး ပညာရွင္အဆင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ SLR ေမာ္ဒယ္မ်ားမွသည္ ဖက္ရွင္က် လွပသည့္ အသင့္ခ်ိန္ရိုက္ ေပါ့ပါးေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ားအထိ ဓာတ္ပုံရိုက္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ Fujifilm Finepix ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ တစ္မ်ိဳး အျမဲရွိပါသည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာမ်ား

သတင္းမ်ား