ဘကၳရီႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား

Battery

Rechargeable Battery (Li-ion battery)

NP-50

Compatibility
FUJIFILM X20 / X10 / XF1
FinePix F900EXR / F850EXR / F800EXR / F770EXR / F775EXR / F750EXR / F660EXR / F665EXR / F600EXR / F605EXR / F550EXR / F505EXR / F500EXR / F300EXR / F305EXR / F200EXR / F70EXR / F75EXR / F100fd / F60fd / F50fd / XP200 / XP170 / XP150 / XP100

NP-48

Compatibility
FUJIFILM XQ1

NP-45A

Compatibility
FinePix Z1000EXR / Z1010EXR / Z950EXR / Z900EXR / Z909EXR / Z800EXR / Z808EXR / Z700EXR / Z707EXR / Z200fd / Z100fd / Z110 / Z115 / Z90 / Z80 / Z81 / Z70 / Z71 / Z35 / Z37 / Z31 / Z33WP / Z30 / Z20fd / Z10fd / XP60 / XP50 / XP30 / XP20 / XP10 / XP11 / T550 / T500 / T400 / T300 / T305 / T300 / T200 / JZ700 / JZ500 / JZ505 / JZ300 / JZ305 / JX700 / JX710 / JX580 / JX590 / JX550 / JX520 / JX500 / JX420 / JX400 / JX405 / JX370 / JX375 / JX350 / JX355 / JX300 / JX305 / JX250 / JX200 / JX205 / JV250 / JZ250 / JZ260 / JZ100 / JZ110 / JV255 / JV200 / JV205 / JV150 / JV100 / JV105 / J250 / J120 / J110w / J100 / J30 / J35 / J27 / J26 / J20 / J15fd / J10

NP-45S

Compatibility
FinePix Z1000EXR / Z1010EXR / Z950EXR / Z900EXR / Z909EXR / Z800EXR / Z808EXR / Z700EXR / Z707EXR / Z200fd / Z100fd / Z110 / Z115 / Z90 / Z80 / Z81 / Z70 / Z71 / Z35 / Z37 / Z31 / Z33WP / Z30 / Z20fd / Z10fd / XP120 / XP90 / XP80 / XP70 / XP60 / XP50 / XP30 / XP20 / XP10 / XP11 / T550 / T500 / T400 / T300 / T305 / T300 / T200 / JZ700 / JZ500 / JZ505 / JZ300 / JZ305 / JX700 / JX710 / JX580 / JX590 / JX550 / JX520 / JX500 / JX420 / JX400 / JX405 / JX370 / JX375 / JX350 / JX355 / JX300 / JX305 / JX250 / JX200 / JX205 / JV250 / JZ250 / JZ260 / JZ100 / JZ110 / JV255 / JV200 / JV205 / JV150 / JV100 / JV105 / J250 / J120 / J110w / J100 / J30 / J35 / J27 / J26 / J20 / J15fd / J10

NP-40

Compatibility
FinePix Z5fd

NP-40N

Compatibility
FinePix F480 / J50

NP-85

Compatibility
FinePix SL1000 / SL300 / SL305 / SL280 / SL260 / SL240

NP-95

Compatibility
FUJIFILM X100S / X100 / X-S1
FinePix F31fd

NP-T125

Compatibility
FUJIFILM GFX 50S / GFX 50R

NP-W126

Compatibility
FUJIFILM X-Pro1 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A1 / X-A10
FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS33EXR

NP-W126S

Compatibility
FUJIFILM X-Pro2 / X-Pro1 / X-T2 / X-T1 / X-T30 / X-T10 / X-E2S / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A3 / X-A2 / X-A1 / X-A10
FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS33EXR

NP-140

Compatibility
FinePix S100FS / S200EXR / S205EXR

NP-150

Compatibility
FinePix S5 Pro

Battery Charger

BC-45C

Supports
NP-45, NP-45A, NP-45S

BC-45W

Power Supply
AC100V∼240V, 50Hz / 60Hz
Supports
NP-45, NP-45A, NP-50
Charging time
Approx. 120min for NP-45, approx. 130min for NP-45A, and approx. 140min for NP-50

BC-48

Supports
NP-48

BC-65N

Power Supply
AC100V∼240V, 50Hz / 60Hz
Supports
NP-40, NP-95, and NP-120.
Charging time
Approx. 95min for NP-40, approx. 210min for NP-95, and approx. 225min for NP-120

BC-70

Power Supply
AC100V∼240V, 50Hz / 60Hz
Supports
NP-70
Charging time
Approx. 120min for NP-70.

BC-85A

Power Supply
AC100V∼240V, 50Hz / 60Hz
Supports
NP-85
Charging time
Approx. 180min for NP-85

BC-T125

Supports
NP-T125

BC-W126

Power Supply
AC100V∼240V, 50Hz / 60Hz
Supports
NP-W126
Charging time
Approx. 150min for NP-W126

BC-150

Power Supply
AC100V∼240V, 50Hz / 60Hz
Supports
NP-150
Charging time
Approx. 135min for NP-150

BC-W126S

Power Supply
AC100V∼240V, 50Hz / 60Hz
Supports
NP-W126S
Charging time
Approx. 150min for NP-W126S

DC coupler

CP-04

Please use CP-04 and AC-5VX together for the FinePix S8500 / S8400W / S8400 / S8300 / S8200 / S6800 / S6700 / S6600 / S4800 / S4700 / S4600 / S4500 / S4400 / S4300 / S4200 / S4000 / S4050 / S3400 / S3450 / S3300 / S3350 / S3200 / S3250 / S2950 / S2990 / S2800HD / S2900HD / S2000HD / S1500 / S1000fd / HS20EXR / HS22EXR

CP-50

Please use CP-50 and AC-5VX together for the FUJIFILM X20 / X10 / XF1
FinePix F900EXR / F850EXR / F800EXR / F770EXR / F775EXR / F750EXR / F660EXR / F665EXR / F600EXR / F605EXR / F550EXR / F505EXR / F500EXR / F300EXR / F305EXR / F200EXR / F100fd / F70EXR / F75EXR / F60fd / F50fd,

CP-45

Please use CP-45 and AC-5VX together for the FinePix Z950EXR / Z900EXR / Z909EXR / Z800EXR / Z808EXR / Z100fd / Z20fd / Z10fd / J250 / J150w / J120 / J110w / J100 / J20

CP-40N

Please use CP-40N and AC-5VX together for the FinePix F480 / J50

CP-W126

Please use AC-9V together for the FUJIFILM X-Pro2 / X-Pro1 / X-T2 / X-T1* / X-T10 / X-E2S / X-E2 / X-E1 / X-A3 / X-A2 / X-A10

  • * Need to use with VG-XT1 (optional) to attach to the camera body.

Power Adapter

AC-5VX

Power Supply
AC100V∼240V, 50Hz / 60Hz
Compatibility
FUJIFILM X20 / X10 / XF1
FinePix S9600 / S9100 / S9500 / S9000 / S8500 / S8400W / S8400 / S8300 / S8200 / S8100fd / S8000fd / S7000 / S6800 / S6700 / S6600 / S6500fd / S6000fd / S5600 / S5200 / S5000 / S4800 / S4700 / S4600 / S4500 / S4400 / S4300 / S4200 / S4000 / S4050 / S3400 / S3450 / S3300 / S3350 / S3200 / S3250 / S2950 / S2990 / S2800HD / S2900HD / S2500HD / S2600HD / S602 / S304 / S3Pro / S2Pro / HS20EXR / HS22EXR / HS10 / HS11 / F810 / F900EXR / F850EXR / F800EXR / F770EXR / F775EXR / F750EXR / F710 / F700 / F660EXR / F665EXR / F610 / F601 / F600EXR / F605EXR / F550EXR / F505EXR / F500EXR / F480 / F460 / F455 / F450 / F440 / F410 / F402 / F401 / F300EXR / F305EXR / F200EXR / F100fd / F80EXR / F85EXR / F70EXR / F75EXR / F60fd / F50fd / F40fd / F31fd / F30 / F11 / F10 / Z950EXR / Z900EXR / Z909EXR / Z800EXR / Z808EXR / Z700EXR / Z707EXR / Z300 / Z250fd / Z200fd / Z100fd / Z20fd / Z10fd / Z3 / Z2 / Z1 / JZ300 / JZ305 / J250 / J150w / J50 / V10 / 50i / 6900Zoom / 6800Zoom / 4900Zoom / 4800Zoom
MX-2900 Zoom / MX-2700 / MX-1700 Zoom / M603

AC-9V

Compatibility
FUJIFILM X-Pro2 / X-Pro1 / X-T2 / X-T1* / X-T10 / X-E2S / X-E2 / X-E1 / X-A3 / X-A2 / X-A10
  • * Need to use with VG-XT1 (optional) to attach to the camera body.

AC-135VN

Power Supply
AC100V∼240V, 50Hz / 60Hz
Compatibility
FinePix S5pro

AC-15V

Compatibility
FUJIFILM GFX 50S / GFX 50R