ပါဝင္ပစၥည္း ေဘးကင္းမႈ အခ်က္အလက္ အညႊန္းမ်ား | Fujifilm Myanmar

ပါဝင္ပစၥည္း ေဘးကင္းမႈ အခ်က္အလက္ အညႊန္းမ်ား

ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈ၊ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းမ်ား၊ အကာအကြယ္ပစၥည္း အသုံးျပဳျခင္း၊ ဖိတ္လၽွံမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ မီးၿငိမ္းသတ္မႈ နည္းလမ္းမ်ား၊ ေဘးကင္းေအာင္ သိုေလွာင္ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ေဘးကင္းစြာ ကိုင္တြယ္ အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပါဝင္ပစၥည္း ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ အညႊန္းမ်ား (MSDS) တြင္ ထုတ္ကုန္အုပ္စုအလိုက္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

 

ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရန္ ရွိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ။