ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း

 

Fujifilm တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ လူ႔အသိုက္အဝန္းကို ဝန္ေဆာင္ေပးရန္ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံအတြက္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိေသာ စနစ္မ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဖန္တီးရင္း ဘဝအရည္အေသြး ျမင့္မားရန္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရရွည္အက်ိဳးရွိမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။