ကုမၸဏီမိတ္ဆက္

၁၉၃၄ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဦးစီးဦးေဆာင္ ဓာတ္ပုံရိုက္ ဖလင္ ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ စတင္ခဲ့ေသာ Fujifilm သည္ ယင္း၏ ပုံရိပ္ဖမ္းယူမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာကို ျမႇင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ဂရပ္ဖစ္အႏုပညာ၊ အျမင္အာ႐ုံဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခား နည္းပညာျမင့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္မႈအတြက္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။