ကုမၸဏီမိတ္ဆက္ | Fujifilm Myanmar

ကုမၸဏီမိတ္ဆက္

၁၉၃၄ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဦးစီးဦးေဆာင္ ဓာတ္ပုံရိုက္ ဖလင္ ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ စတင္ခဲ့ေသာ Fujifilm သည္ ယင္း၏ ပုံရိပ္ဖမ္းယူမႈႏွင့္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာကို ျမႇင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ ဂရပ္ဖစ္အႏုပညာ၊ အျမင္အာ႐ုံဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခား နည္းပညာျမင့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္မႈအတြက္ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။