ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ Fujifilm

FUJIFILM Myanmar အေၾကာင္း

Fujifilm သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကတည္းက လုပ္ငန္း စတင္ခဲ့ၿပီး ဓာတ္ပုံကူး စကၠဴမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပုံရိပ္ေဖာ္ ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ အဓိက အာ႐ုံဆိုက္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလတြင္ FUJIFILM MYANMAR LIMITED ကုမၸဏီကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္း ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရင္း ကုမၸဏီသည္ ျပည္တြင္း ေဈးကြက္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္မႈ ရလာကာ ပုံရိပ္ကူးျခင္း၊ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဂရပ္ဖစ္ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ပါ အေရာင္း ဖြဲ႕စည္းပုံ ခိုင္မာလာေစခဲ့သည့္ ယင္း၏ အေရာင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။

FUJIFILM Myanmar သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္း၏ အေရာင္းဖြဲ႕စည္းပုံကို ခိုင္မာေစရန္ အလို႔ငွာ FUJIFILM MYANMAR INVESTMENT LIMITED ဆိုသည့္ ကုမၸဏီသစ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ Fujifilm ၏ ပုံရိပ္ကူးျခင္း၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဂရပ္ဖစ္ဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား တင္သြင္း ေရာင္းခ်ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ ဤကုမၸဏီသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပုံမွန္ ႀကီးထြားတိုးတက္လာမည္ကို ျပသေနပါသည္။ ျဖန္႔ခ်ီေရး ကုန္ေလွာင္႐ုံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္းဌာနတို႔ အပါအဝင္ FUJIFILM MYANMAR INVESTMENT LIMIDED ႐ုံးခန္းသည္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုံတြင္ တည္ရွိပါသည္။